Chuông Chày Kim Cang

Pháp khí mật tông Kim Cang Chuông Chùy (Chuông Chày Kim Cang) vajra là biểu tượng của Phật Giáo Tây Tạng và Ấn Độ, Chuông Kim Cang và Chày Kim Cang thường được dùng trong nghi lễ hành trì là pháp khí không thể thiếu trong các pháp đàn, các nghi quỹ tu trì của Mật Tông